Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – DSGVO

Ochrana osobních údajů – obecné informace

Webové stránky Papiermühle-Homburg (dále jen „tato stránka“) provozuje Johannes Follmer (dále jen „provozovatel“ nebo „I“).

Ochrana údajů je pro mě velmi důležitá. Použití těchto internetových stránek je v zásadě možné bez uvedení osobních údajů. Pokud se však na těchto internetových stránkách používají speciální služby operátora, může být nezbytné zpracování osobních údajů. Pokud k tomu dojde a pro takové zpracování neexistuje právní základ, je předem získán souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, je vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob zpracování osobních údajů, volný pohyb údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně údajů“ nebo „GDPR“) a v souladu s ustanoveními o ochraně údajů pro jednotlivé země použitelnými na tyto webové stránky. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů bych chtěl informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu shromažďovaných, použitých a zpracovávaných osobních údajů. Dotčené osoby jsou dále informovány o svých právech v rámci této zásady ochrany osobních údajů.

Podnikl jsem řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přenosy dat na internetu však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu je každá dotčená osoba oprávněna zasílat mi osobní údaje, a to i alternativními prostředky, například telefonicky.

 

Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů je založeno na terminologii používané evropským zákonodárcem a zákonodárcem při přijímání obecného nařízení o ochraně údajů (DS-GVO). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abych to zajistil, ráda bych předem vysvětlila použitou terminologii.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotčená osoba“). Fyzická osoba je považována za přímo nebo nepřímo identifikovatelnou, zejména přidružením k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátoru nebo s jednou nebo více zvláštními vlastnostmi vyjadřujícími fyzickou, fyziologickou, lze identifikovat genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby

Osoba, která se ho týká

Osoba, která se ho týká je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce

Zpracování

Zpracováním se rozumí jakýkoli proces nebo řada operací souvisejících s osobními údaji, jako je sběr, sběr, organizování, organizování, ukládání, přizpůsobení nebo úprava, čtení, dotazování, používání, s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů; zveřejnění prostřednictvím podání, šíření nebo jakékoli jiné formy poskytování, usmíření nebo sdružování, omezení, výmazu nebo zničení.

Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování

profilování

Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, který zahrnuje použití takových osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se výkonu práce, ekonomické situace, zdraví, osobních údajů Analyzovat nebo předpovídat preference, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo změnu umístění této fyzické osoby

Odpovědný nebo správce dat

Správcem nebo správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, orgán nebo orgán, který sám nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, může být správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení stanovena podle práva Unie nebo vnitrostátního práva.

Objednat procesor

Objednat procesor je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

Přijímač

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, agentura, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny, bez ohledu na to, zda jde o třetí stranu. Orgány, které mohou obdržet osobní údaje podle práva Unie nebo vnitrostátního práva v souvislosti s konkrétní misí, se však za příjemce nepovažují.

Třetina

Třetí je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, orgán nebo orgán jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby pověřené zpracováním osobních údajů v přímé odpovědnosti správce nebo zpracovatele.

Souhlas

Souhlas je jakékoli vyjádření vůle dobrovolně a jednoznačně dané subjektem údajů ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu subjektu údajů, který subjektu údajů oznámí, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se jej týkají je.

 

Poznámka pro odpovědný orgán:

Odpovědná společnost zpracovávající údaje na tomto webu je:

Papírna Homburg
Johannes Follmer
Gartenstraße 11
97855 Homburg / Main

Německo

telefonní: +49 (0) 93 95 / 9 92 22

E-mail:     kontakt@papiermuehle-homburg.de
Internet: papiermuehle-homburg.de

 

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou dotazy, které nám zasíláte, používají tyto webové stránky SSL nebo internetové připojení. šifrování TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle skutečnosti, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a v řádku prohlížeče se zobrazí vlevo od symbolu zámku.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám zašlete, přečíst třetí strany.

 

Odkazy na externí weby

Tyto webové stránky nabízejí návštěvníkům také možnost podívat se na stránky spolupracujících partnerů, na jejichž obsah nemám žádný vliv. Proto nemohu nést žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah propojených stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů v době propojení. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétního důkazu o porušení zákona. Po oznámení porušení zásad takové odkazy okamžitě odstraním.

Je možné, že ne všechny odkazy vedou ke šifrovaným, tj. Stránkám SSL nebo TLS. Nemám na to žádný vliv. Zašifrované stránky lze rozpoznat symbolem visacího zámku vlevo od URL: Pokud je lišta zavřená a v některých prohlížečích je zelená, jedná se o zabezpečené připojení. Informace o typu připojení najdete také kliknutím na informační symbol vlevo od zámku. Posouzení rizika, zda chcete použít odkaz na externí stránku, je na vás.

 

Cookies

Tyto webové stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy a uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho webových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souborů cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce, přes který lze internetové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl uložen soubor cookie. To umožňuje navštíveným webům a serverům odlišit prohlížeč jednotlivce od ostatních internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč může být rozpoznán a identifikován jedinečným ID souboru cookie.

Používáním souborů cookie mohou být uživatelům těchto webových stránek poskytovány uživatelsky přívětivější služby, které by nebyly možné bez nastavení souborů cookie.

Pomocí cookies lze informace a nabídky na našem webu optimalizovat ve smyslu uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webu, který používá soubory cookie, nemusí znovu přihlašovat své přihlašovací údaje pokaždé, když navštíví web, protože je to pomocí webu a souborů cookie uložených v počítačovém systému uživatele. Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies prostřednictvím naší webové stránky pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a tak trvale odporovat nastavení cookies. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našeho webu plně použitelné.

 

Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když je web přístupný postižené osobě nebo automatizovanému systému. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Lze zaznamenat

 • použité typy a verze prohlížečů
 • operační systém používaný přístupovým systémem
 • web, ze kterého lze na našem webu nalézt přístupový systém (Referre)
 • sub-webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím přístupového systému na naší webové stránce
 • datum a čas přístupu na webe
 • adresa internetového protokolu (IP adresa)-
 • poskytovatel internetových služeb přístupového systému a
  další podobná data a informace použité v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvodím žádné závěry o dotyčné osobě. Tato informace je spíše potřebná

 • abychom obsah našich webových stránek dodali správně
 • optimalizovat obsah našich webových stránek i reklamu na ně
 • zajistit pokračující fungování našich systémů informačních technologií a technologie naší webové stránky a poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku.

Tyto anonymně shromážděné údaje a informace jsou tedy provozovatelem vyhodnocovány na jedné straně statisticky a také s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat v naší společnosti, aby byla zajištěna optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých postiženou osobou.

 

kontakt

Pokud mi pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, uložím vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli pro zpracování vaší žádosti a pro pozdější dotazy. Tyto informace nebudu sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů vložených do kontaktního formuláře je proto výhradně založeno na vašem souhlasu pod kontaktním formulářem (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

Informace, které poskytnete v kontaktním formuláři, zůstanou u mě, dokud mě nepožádáte o jejich odstranění, odvolání souhlasu s uložením nebo vymazání účelu ukládání dat.

 

Facebook-Plugin

Na těchto webových stránkách je implementován plugin pro sociální síť Facebook, Provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Facebook plugin lze rozeznat podle loga Facebooku. Přehled pluginů Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Při návštěvě těchto webových stránek vytvoří plugin přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. V důsledku toho Facebook obdrží informace, že jste navštívili tyto internetové stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na „Like-Button“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebooku. Díky tomu může Facebook přiřadit návštěvu tohoto webu vašemu uživatelskému účtu. Poukazujeme na to, že my jako poskytovatel stránek nevíme o obsahu přenášených dat a jejich použití Facebookem. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu těchto internetových stránek k vašemu uživatelskému účtu Facebook, odhlaste se prosím předem ze svého uživatelského účtu Facebook!

 

Google Web Fonts

Tyto webové stránky používají k jednotné prezentaci písem v prohlížečích tzv. Webová písma poskytovaná společností Google. Když navštívíte web, načte váš prohlížeč požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil použitá písma.

Prohlížeč, který používáte, se proto musí připojit k serverům Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že k těmto webům bylo přistupováno prostřednictvím vaší adresy IP. Použití webových písem Google se provádí tak, jak je uvedeno pro jednotnou a atraktivní prezentaci této webové stránky. Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO to představuje oprávněný zájem.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije se pro zobrazení výchozí písmo.

Podrobné informace o webových písemech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a také v Zásadách ochrany osobních údajů Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google Maps

Tyto weby používají mapovou službu Google Maps pomocí klíče API. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Poskytovatel tohoto webu nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Map Google probíhá v zájmu přitažlivé prezentace mých nabídek a především snadné nalezení Hombureger Papiermanifaktur, jakož i vnějších míst, jako jsou veletrhy nebo trhy. Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO to představuje oprávněný zájem.

Další informace o tom, jak nakládat s uživatelskými daty, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/i

 

Vimeo

Tyto internetové stránky používají pluginy video portálu Vimeo. Poskytovatelem je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA.

Pokud navštívíte stránku vybavenou pluginem Vimeo, připojí se k serverům Vimeo. To sdělí serveru Vimeo, kterou stránku těchto stránek jste navštívili. Vimeo navíc získá vaši IP adresu. To platí také v případě, že nejste přihlášeni do Vimeo nebo nemáte účet u Vimeo. Informace shromážděné společností Vimeo jsou přenášeny na server Vimeo ve Spojených státech.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, povolíte Vimeo přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se ze svého účtu Vimeo!

Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými daty, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

 

YouTube

Tyto weby používají pluginy ze stránky YouTube se systémem Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou ze stránek s plug-inem YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. Řekne serveru YouTube, které z mých stránek jste navštívili.

Pokud jste během této doby přihlášeni k účtu YouTube, YouTube vám umožní přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube.

Používání YouTube je v zájmu přitažlivé prezentace a vysvětlení mé nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o tom, jak nakládat s uživatelskými daty, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.

 

Zdroj:
Tyto zásady ochrany osobních údajů. byl částečně generátor zásad ochrany osobních údajů ochrany dat 2018 spojen ve spolupráci s RC GmbH, použité notebooky recyklovány a vytvořeny právníci sdílení souborů WBS-LAW.